top of page
Søg
  • Revivision

Faktaark om omsætningskompensation – selvstændige og freelancere

Selvstændige og freelancere kan få kompensation for omsætningstab.

Det forventede omsætningstab skal være på minimum 30 procent og være en følge af udbruddet af coronavirus.

Der gives kompensation for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, svarende til 3 måneder. Der skal søges om kompensation for hele perioden og det forventede omsætningstab på 30 procent gælder for hele perioden.

Der kan kun søges om omsætningskompensation for et cpr-nr. og en person der ejer flere virksomheder kan således ikke modtage kompensation pr. virksomhed.

Hvem er omfattet?

Alle selvstændige, defineret som en virksomhedsejer, uanset virksomhedsform er omfattet. Det er et krav, at den selvstændiges virksomheder er registreret CVR senest d. 9. marts 2020 og at den selvstændige har en ejerandel på minimum 25 procent.

Personer med B-indkomst og som har fast arbejdssted i Danmark er ligeledes omfattet af ordningen. Det er et krav, at personen, skal have haft indtægter som B-indkomst frem til d. 9. marts 2020.

Krav om antal ansatte og omsætning / B-indkomst

Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte.

Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i antal ansatte.

Den selvstændiges omsætning / personens B-indkomst skal have været på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019.

Kompensationens størrelse

Den selvstændige kan få 75 procent af det forventede omsætningstab / B-indkomsttab i kompensation, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, hæves loftet for den maksimale kompensation til i alt 46.000 kr. pr. måned.

For hvilken periode opgøres omsætningstab / B-indkomsttab

Omsætningstabet opgøres som forskellen mellem omsætningen / B-indkomsten i kompensationsperiode og referenceperioden.

Kompensationsperioden er perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Referenceperioden er sammenligningsperiode i forhold til nedgang i omsætning / B-indkomst. Referenceperioden er perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019.

Der er mulighed for fravigelser af referenceperioden.

Der gives ikke kompensation for/til…

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres på anden vis, som er finansieret af offentlige ydelser eller som med rimelighed kunne være afværget.

Der ydes ikke kompensation såfremt nedgang i omsætning / B-indkomst skyldes manglende henføring af omsætning / B-indkomst til kompensationsperioden.

Organer inden for den offentlige forvaltning kan ikke modtage kompensation.

Ansøgning og dokumentation

Ansøgning om kompensation for forventet omsætningstab / B-indkomsttab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden.dk - ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020.

I ansøgningen skal opgørelsen af det kompensationsberettigede tab indsendes.

Endvidere skal ansøgeren anføre hvorvidt den selvstændige og dennes eventuelle medhjælpende ægtefælle modtager offentlige ydelser og det skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøres, at omsætningstabet / B-indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation vil, for selvstændige med CVR-nr. ske til virksomhedens NemKonto, når krav til dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

For personer, dvs. freelancere mv. uden CVR-nr. udbetales kompensationen direkte til den selvstændiges NemKonto, når krav til dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af det forventede omsætningstab og ikke det konstaterede, som efterfølgende reguleres.

Skattepligt

Kompensationen er skattepligtig.

Kontrol og regulering af kompensation

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation.

Den selvstændige / personen skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab / B-indkomsttab fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Erhvervsstyrelsen kan efterregulere den udbetale kompensation på grundlag af den indsendte kompensation. Kompensation kan nedsættes hvis tabet er mindre end i det i ansøgningen anførte og forhøjes hvis tabet er større end det i ansøgningen anførte.

Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den der ikke er indsendt dokumentation senest d. 8. december 2020 eller en anden frist sat af Erhvervsstyrelsen.

Overskridelse af 800.000 kr.’s grænsen

Kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis ansøgerens indkomst for indkomståret 2020 overstiger 800.000 kr. uanset overskridelsens størrelse.

Tilsvarende gælder for medarbejdende ægtefælle, der er udbetalt kompensation for.

Ret til kompensation kan bortfalde

Retten til kompensation kan bortfalde, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning.

Krav om revisorbistand

Der er ikke krav om revisorbistand på ansøgningstidspunktet.

Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Comments


bottom of page