top of page
Søg
 • Revivision

Aftale om COVID-19-initiativer 


Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om, at det er vigtigt med en fælles og massiv indsats for at afbøde konsekvenserne af COVID-19 for det danske samfund og for at hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder ud på den anden side af sundhedskrisen og holde hånden under dansk økonomi i denne ekstraordinære situation.  

Partierne noterer sig, at regeringen allerede har præsenteret tre økonomiske pak-ker, som efterfølgende er blevet henholdsvis hastebehandlet i Folketinget eller godkendt som aktstykke i Finansudvalget.  

Udbruddet af COVID-19 har medført behov for at afholde merudgifter i et om-fang og i en hastighed, som kræver usædvanlige tiltag. Parterne er enige om at tage alle nødvendige forholdsregler.  

På kort sigt er det nødvendigt at iværksætte en række markante, yderligere initiativer.  

 • En kompensationsmodel for selvstændige og freelancere, jf. bilag 1.

 • En kompensationsmodel for virksomhedernes faste udgifter, jf. bilag 2.

Initiativerne er uddybet i de vedlagte bilag. 

Herudover etableres med aktstykke en hjemmel til, at statslige myndigheder vil kunne afholde ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19. Afholdelse af driftsudgifter (driftsbevillinger og bevillinger af typen statsvirksomhed) på tværs af staten vil kunne ske med Finansministeriets godkendelse.  

For øvrige udgiftskrævende tiltag – herunder tiltag med henblik på at afbøde kon-sekvenser for erhvervslivet samt til at dække et øget udgiftsbehov i regioner og kommuner – vil der skulle forelægges særskilte aktstykker for Folketingets Finans-udvalg. 

Parterne noterer sig, at regeringen vil gå i dialog med Danske Regioner og KL med henblik på at sikre, at der tages de fornødne skridt og er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020.  

Partierne noterer sig, at finansministeren i lyset af situationens helt særlige karakter vil anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgø-relse at undtage COVID-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter. 

Herudover er parterne enige om: 

EKF 

For at hjælpe særligt de små og mellemstore danske eksportvirksomheder, som ofte er mere sårbare end de større virksomheder, oprettes der en ny likviditetskaution i EKF. Produktet vil være målrettet små og mellemstore virksomheder, der har likviditetsmæssige udfordringer, bl.a. som følge af brud på virksomhedernes værdikæde relateret til COVID-19. Kautionen skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner, hvilket forventes at hjælpe ca. 250 små og mellemstore danske virksomheder med deres eksportaktiviteter. 

Til forskel fra eksisterende kautionsordninger i EKF vil likviditetskautionen give en enklere og bedre risikodækning. Det betyder, at bankernes risiko ved at låne penge ud er mindre, og at de dermed lettere kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder med lån. Der afsættes en tabsramme på 100 mio. kr. til ordningen. Ordningen vil skulle statsstøttegodkendes i EU. 

Likviditetsordningen supplerer EKF Danmarks Eksportkredits eksisterende gen-forsikringsordning, hvor EKF Danmarks Eksportkredit via genforsikring mulig-gør, at danske eksportører fortsat kan købe de forsikringer, de har brug for.  EKF Danmarks Eksportkredit følger løbende efterspørgslen efter genforsikring og har afsat foreløbigt 1,5 mia. kr. til genforsikringsordningen.  

Forhøjet ramme for de statsgaranterede låneordninger såvel for store som for små og mellemstore virksomheder 

Der er etableret statslig garantiordninger for større virksomheder og for små og mellemstore virksomheder. Imidlertid så Vækstfonden allerede fra dag ét en betydelig interesse, og der er risiko for at den afsatte garantiramme ikke er tilstrække-lig.  

Garantiordningen for større virksomheder dækker 70 pct. af bankernes driftsfinansiering af virksomheder, der oplever betydelige omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19. Ordningens garantiramme hæves til i alt 25 mia. kr. Herved vil ordningen kunne facilitere udlån på op til 35,7mia. kr. Ordningen skal fortsat fungere på markedsvilkår. Det vil blive afspejles i de garantipræmier, virksomhederne skal betale. 

For små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.  

Ordningerne omfatter også Grønland og Færøerne, såfremt der er ønsker herom. 

Offentlige indkøb 

Parterne er er enige om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinæere økonomiske situation som følge af COVID-19. 

Aftaleparterne er på den baggrund enige om, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Dispensationerne vil give mulighed for følgende: 

 • Forudbetale leverancer frem til 1. juli med en værdi på højst 1 mio. kr.

 • Undlade af gøre misligholdelsesbestemmelser (fx krav om betaling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører til staten, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Regeringen vil snarest sende et akstykke til Finansudvalget med henblik på at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel hertil. Hvis den nuværende ekstraordinære situation forbedres inden da, trækkes dispensationerne tilbage inden 31. oktober 2020. 

Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner. Parterne noterer sig, at KL og Danske Regioner har opfordret kommuner og regioner til at fremrykke betalinger til virksomheder. KL har endvidere opfordret kommunerne til så vidt muligt at fremrykke planlagte anlægs- og renoveringsprojekter mv. 

Rejsegarantifonden 

Spredningen af COVID-19 har medført aflysninger af mange planlagte rejser. Det har alvorlige konsekvenser for rejsebranchen og kan betyde, at flere danske rejse-selskaber vil gå konkurs. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftalepartier enige om at styrke Rejse-garantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.  

Samtidig udvides Rejsegarantifondens formål, således at den i denne særlige situation også yder kompensation for tilbagebetalingsomkostninger i forbindelse med aflyste rejser.

Dagpenge 

Aftaleparterne er enige om at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 allerede har og vil kunne få for dagpengemodtagere. Det skyldes, at det kan være vanskeligt at finde beskæftigelse for dagpengemodtagere under den nuværende krise.   

Perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni medtælles derfor ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden. 

Personer, der i perioden fra den 9. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. Det er en forudsætning, at de genindmelder sig i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.  

Sygedagpenge

Aftaleparterne er enige om at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 allerede har og vil kunne få for sygedagpengemodtagere. Når Dan-mark lukker ned, kan det være vanskeligt at iværksætte opfølgning og få lægeligt afklaret sygedagpengemodtagerne. 

Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni har modtaget syge-dagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måne-der. Det gælder ligeledes, hvis sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og personen ikke kan forlænges på sygedagpenge, men overgår til job-afklaring med ressourceforløbsydelse. 

Der vil sikre, at der i perioden ikke vil være personer, der på revurderingstids-punktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.  

Det vil være en betingelse, at personen er sygedagpengemodtager den 9. marts 2020, dvs. at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og i øvrigt op-fylder lovens krav. 

Øgede lånemuligheder for elever og studerende 

Nogle elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job og dermed dele af deres indkomst sfa. COVID-19. Regeringen og aftalepartierne er enige om at holde hånden under elever på ungdomsuddan-nelserne og de studerende. Derfor ydes studerende og elever på ungdomsuddan-nelserne en ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder. Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån per måned. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges i den grad situationen kræver det. Mulighe-den tilvejebringes via de digitale ansøgningssystemer snarest muligt. 

Aftalens karakter 

Aftalen har karakter af en stemmeaftale. 

Parterne bemærker, at der er taget en række initiativer til at understøtte kreditinstitutternes muligheder for at udfylde deres rolle som kreditformidler. Den kontra-cykliske kapitalbuffer er frigivet, der øger udlånskapaciteten med mere end 200 mia. kr. og der er stillet statsgaranterede lånerammer til rådighed som institutterne kan formidle til både SMV’er og større virksomheder. Endvidere noterer partierne sig, at kreditinstitutterne i den aktuelle situation ved henvendelse til Finanstilsynet kan anmode om at få mulighed for at bruge bufferne i den såkaldte LCR. 

På den baggrund er det forventningen, at kreditinstitutterne viser samfundssind og rækker ud til både virksomheder og husholdninger, der har brug for det. Aftaleparterne appellerer endvidere til at fortsætte og øge den store indsats, som civil-samfund, offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner, og virksom-hederne yder for at håndtere og mindske følgerne af COVID-19-epidemien. 

Aftalepartierne er også enige om at se på, hvordan aktiviteter i den offentlige sektor vil kunne understøtte udviklingen i de sektorer, der er påvirket af følgerne af spredning af COVID-19, herunder kommunale, regionale og statslige anlægsaktiviteter.  

Parterne er enige om at tage alle nødvendige skridt for at bringe danske virksom-heder og arbejdspladser bedst muligt gennem COVID-19-epidemien og er villige til om nødvendigt at prioritere et trecifret milliardbeløb til eventuelle yderligere initiativer. 

Parterne er endvidere enige om, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud. Administrationen af ordningerne er tilrettelagt med henblik herpå, men samtidig tilstræbes det at risikoen for misbrug og svindel reduceres gennem brug af revisorer samt risikobaseret efterkontrol. 

Bilag 1.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Afgrænsning af målgruppen 

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. 

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.  

Kompensationsberegningen  

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig. 

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.  

Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.  

Ordningen vurderes at udgøre statsstøtte i henhold til EU's statsstøtteregler og vil derfor skulle anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen.  

Dokumentationskrav 

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. 

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand. 

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. Dette vil forventelig ske via en tro-og-loveerklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse. 

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.  

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr. 

Der arbejdes med den konkrete administrative model. 

Økonomiske konsekvenser 

Det skønnes med betydelig usikkerhed, at kompensationsordningen til selvstændige vil indebære udgifter på 10 mia. kr. De endelige omkostninger til ordningen vil afhænge af de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for selvstændige, og de selvstændiges anvendelse af kompensationsordningen. Hertil kommer administrative omkostninger til Erhvervsstyrelsen.  

Kompensation for freelancere mv.

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab.  Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt personen på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.  Parterne er enige om at undersøge, hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne være omfattede af ordningen. 

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit. For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.  

Ordningen vil skulle anmeldes til Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne. 

Bilag 2.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter 19. marts 2020 

Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at be-grænse spredningen i Danmark. For flere virksomheder som fx restauranter, ho-teller og flyselskaber er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret. Samtidig har virksomhederne udgifter til husleje og andre faste udgifter, som skal betales, selv om kunderne udebliver.  

Regeringen har aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter og spillet ud med en model for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende lige-som der er taget en række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes li-kviditet.  

Der er herudover brug for, at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af de faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter.  Regeringen fore-slår derfor at indføre midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på følgende principper, jf. boks 1. 

Boks 1 

 1. Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv. 

 2. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

 3. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)

 4. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

 5. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt

 6. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Afgrænsning af ordningen  

Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenter-bare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsned-gang.  

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe: 

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne pe-riode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter. 

Virksomheden sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætnings-nedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervs-styrelsen kompensationen. Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved ud-gangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.  

Der er tale om en omfattende model og udbetaling til et potentielt meget stort an-tal virksomheder. Udbetaling af kompensationen vil derfor indebære et relativt stort element af manuel sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen. For at nedbringe administrations- og kontrolomkostningerne i Erhvervsstyrelsen vil administrationen primært være baseret på revisorpåtegnelse af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører udgifter til revisionserklæringer. Revisorerklæringen vil endvidere redu-cere risiko for svindel med ordningen. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.  

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden. 

Økonomiske konsekvenser og statsstøtte. 

Der er betydelig usikkerhed om de økonomiske konsekvenser. Det skønnes umid-delbart, at ordningen vil koste ca. 13 mia. kr. om måneden svarende til en udgift på 40 mia. kr. fra 9. marts til 9. juni. Hertil kommer administrationsudgifter, som umiddelbart vurderes som høje. Der er behov for at statsstøttenotificere kompensationsordningen.

留言


bottom of page