top of page
Søg
 • Revivision

Hjælpepakke Kompensation til faste omkostninger (tab minimum 40% omsætning)

Virksomhedens opgaver

Omkostningerne

 • Virksomhederne skal opgøre de realiserede faste omkostninger i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen for perioden 1. december 2019 - 29. februar 2020

 • Virksomhederne skal opgøre de forventede faste omkostninger = kompensationsperioden (9. marts 2020 – 8. juni 2020)

Hvis opgørelserne indeholder poster, som ikke kan opgøres entydigt eller kræver særlige vurderinger, skal disse omtales særskilt i afsnittet ”praksis for opgørelse af realiserede faste omkostninger og realiseret omsætning” i revisorerklæringens bilag 1.

Omsætning

Virksomhederne skal opgøre den realiserede omsætning i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen for 2. kvartal 2019.

Hvis opgørelserne indeholder poster, som ikke kan opgøres entydigt eller kræver særlige vurderinger, skal disse omtales særskilt i afsnittet ”praksis for opgørelse af realiserede faste omkostninger og realiseret omsætning” i revisorerklæringens bilag 1.


Resultatopgørelse

 • Virksomhederne skal opgøre resultatopgørelsen 2019 med eventuelle periodiseringsposter og andre afstemningsposter i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige anvendte regnskabspraksis, som ledelsen anvendte i forbindelse med udarbejdelsen af den seneste aflagte årsrapport.


Revisors opgaver

Revisors relevante dokumenter

 • Hvidvask ID/risikovurdering/PEP

 • Revisionsaftale

 • Uafhængighedsvurdering

 • Planlægningsnotat (+ ISA 315 kendskabsnotat)

 • Udførelsestjekliste

 • Konklusionsark

 • Ledelseserklæring

 • Påtegningen ISA 805 (der skal benyttes Erhvervsstyrelsens standardpåtegning)

 • Rapportering til ledelse. Inklusive liste over ikke-korrigeret fejlinformation.

Revisors handlinger

 • Revision af korrektheden af opgørelsen af realiserede faste omkostninger 1. december 2019 – 29. februar 2020,

 • Undersøge hvorvidt opgørelsen af realiseret omsætning 1. april 2019 – 30. juni 2019, i kompensationsansøgningen, er i overensstemmelse med bogføringen og

 • Undersøgelsen af, hvorvidt resultatopgørelsen for kalenderåret 2019, som virksomheden har medtaget i sin kompensationsansøgning, er i overensstemmelse med bogføringen.

Afstemning til bogføringen

 • Revisor skal afstemme omsætningen fra andet kvartal 2019 til bogføringen samt resultatopgørelsen 2019 til bogføringen.

 • Revisor skal kontrollere, at opgørelsen med eventuelle periodiseringsposter og andre afstemningsposter stemmer overens med virksomhedens bogføring.

 • Revisor skal forholde sig til, om den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som ledelsen anvendte i forbindelse med udarbejdelsen af den seneste aflagte årsrapport, samt

 1. (for omsætningen for 2. kvartal) om afstemningsposterne, fx som følge af manglende periodisering i den løbende bogføring, er dokumenteret.

 2. (for resultatopgørelse): manglende afskrivninger af anlægsaktiver og periodisering af omsætning

 3. og omkostninger i den løbende bogføring, er dokumenteret


Revisor skal revidere opgørelsen af faste omkostninger for perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020. Opgørelsen skal vedlægges som bilag 1 i erklæringen. Ved udførelse af erklæringsopgaven skal revisor planlægge og udføre revisionen af opgørelsen af de realiserede faste omkostninger med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som skal danne grundlag for konklusionen, om opgørelsen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen.


Perioder

 • Kompensationsperioden = 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

 • Referenceperioden = 2. kvartal 2019. Hvis særlige omstændigheder gør at den ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder. For virksomheder stiftet efter den 1. december 2019, er refusionsperioden = stiftelsestidspunktet - 9. marts 2020 (skal minimum dække en hel måned).

 • Realiserede faste omkostninger = 1. december 2019 - 29. februar 2020

 • Forventede faste omkostninger = kompensationsperioden.


Man kan ikke søge for en delperiode (særundtagelse for virksomheder der er tvangslukket i en periode).


Kompensation kan søges senest 30. juni - 2020.


Efterfølgende kontrol senest 8. december - 2020. Virksomheden søger via NemId på Virk.dk. og virksomheden skal have revisorerklæringen på ansøgningstidspunktet. Efterfølgende bekræfter revisor på Virk.dk. Ret til ændringer forbeholdes, da der løbende sker ændringer fra lovgiver pga. ny viden omkring ansøgningerne.

Comments


bottom of page